Regulamin Comarch CEE w Chmurze

Niniejszy regulamin zwany dalej „Regulaminem” określa zasady, zakres i warunki świadczenia usług w ramach Comarch CEE w Chmurze Standard oraz CEE w Chmurze Enterprise przez Comarch S.A. z siedzibą w Krakowie przy Aleja Jana Pawła II 39A, zarejestrowanej w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS 0000057567 (zwaną dalej Operatorem lub Comarch). Wysokość kapitału zakładowego Comarch S.A. wynosi 8.133.349,00 zł. Kapitał zakładowy został wpłacony w całości. Numer NIP: 6770065406.

§1
Definicje

Portal Comarch Cloud – portal zbierający usługi Operatora oferowane i świadczone w modelu chmurowym (w tym usługi świadczone w Comarch CEE w Chmurze Standard i Comarch CEE w Chmurze Enterprise), umożliwiający Abonentom i Użytkownikom samodzielne zarządzanie usługami, składanie zamówień, zarządzanie kontami i inne. Portal Comarch Cloud dostarcza funkcji bezpiecznego, jednokrotnego logowania (SSO) do usług Operatora za pomocą Danych Dostępowych. Abonent jest zobowiązany do zaakceptowania Regulaminu Portalu Chmury Comarch znajdującego się pod adresem https://www.comarch-cloud.pl/ przed złożeniem zamówienia na Usługi świadczone w Chmurze Comarch.
Standardowa wersja Systemu Comarch CEE(System Comarch CEE) – oprogramowanie Comarch CEE o zakresie funkcjonalnym opisanym w Dokumentacji.
Dokumentacja – opisy funkcjonalności udostępnianych w ramach Usługi Standardowej wersji Systemu Comarch CEE zgodnie z wybranym Pakietem dostępny na stronach https://pomoc.comarch.pl/CEE/pl/.
Nowa wersja Systemu CEE(Upgrade )- nowa wersja Systemu CEE obejmująca poprawę działania dotychczasowych funkcjonalności, poprzez wprowadzenie odpowiednich zmian oraz dodanie nowych funkcjonalności Systemu CEE, dostosowanie do zmian w przepisach prawa w zakresie funkcjonalności zawartej w Dokumentacji. Upgrade dotyczy Standardowej Wersji Systemu CEE i nie obejmuje modyfikacji i zmian Systemu wykonanych specjalnie na rzecz Abonenta.
Implementacja (Modyfikacja) – indywidualne rozszerzenie Systemu CEE wykonywane na podstawie złożonego przez Abonenta odrębnego zamówienia/ umowy, mające na celu rozbudowę funkcjonalności Standardowej Wersji Systemu CEE.
Comarch CEE Chmura Standard – usługa, w ramach której Abonent ma dostęp do Standardowej wersji Systemu Comarch ERP CEE oraz ma także możliwość skorzystania z zamówionych Usług dodatkowych. Szczegółowe informacje dotyczące usług świadczonych w ramach Chmury Comarch CEEStandard znajdują się na stronie https://www.comarch-cloud.pl/charakterystyka-chmury/.
Comarch CEE Chmura Enterprise – usługa w ramach której Abonent ma dostęp do Standardowej wersji Systemu Comarch CEE oraz Implementacji, ma także możliwość skorzystania z zamówionych Usług dodatkowych. Szczegółowe informacje dotyczące usług świadczonych w ramach Comarch CEE w Chmurze Enterprise znajdują się na stronie https://www.comarch-cloud.pl/charakterystyka-chmury/.
Usługi Comarch CEE w Chmurze (Usługi) – usługi polegające na możliwości korzystania z funkcjonalności Systemu Comarch CEE oraz Usług Dodatkowych w zależności od wybranego przez Abonenta wariantu Chmury oraz Pakietu, świadczone przez Operatora na rzecz Abonenta zgodnie ze złożonym Zamówieniem.
Abonent – prowadząca działalność gospodarczą osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej prowadząca działalność gospodarczą.
Konsument – Abonent prowadzący działalność gospodarczą, który dokonując zawarcia umowy o świadczenie Usług dokonuje transakcji, która uznana zostanie za niezawodową.
Dane Dostępowe – dane umożliwiające uwierzytelnienie Użytkownika celem nadania dostępu do Usługi. W szczególności Danymi Dostępowymi jest login (adres e mail lub unikalny ciąg znaków określających Użytkownika) oraz hasło.
Umowa– umowa na świadczenie Usługi, którą stanowi niniejszy Regulamin.
Użytkownik nazwany CEE (Użytkownik)- osoba fizyczna identyfikowalna za pomocą unikalnych danych, takich jak login (adres e-mail lub unikalny ciąg znaków) oraz hasło, której Administrator Usługi stworzył dostęp do Konta , identyfikowana poprzez Dane Dostępowe posiadający dostęp do Usługi, niezależnie od tego, czy w danym momencie aktywnie korzysta z Usługi.
Konto w Usłudze (Konto) – wydzielona dla Abonenta przestrzeń w Usłudze, zabezpieczona Danymi Dostępowymi, do której wyłączny dostęp posiadają Administratorzy Usługi oraz Użytkownicy Usługi o poziomie uprawnień zależnym od potrzeb Abonenta.
Administrator Usługi (Administrator) – Użytkownik o uprawnieniach pozwalających na zarządzanie i monitorowanie działania Usługi, nadawanie dostępów Użytkownikom, uprawnień oraz na dokonywanie konfiguracji pozostałych parametrów Usługi. W ramach jednego Konta w Usłudze uprawnienia Administratora Usługi, mogą być nadane dla jednej lub większej liczby Użytkowników.
Pakiet – zestaw określający funkcjonalności Usługi i Systemu Comarch CEE.
Abonament – wynagrodzenie Operatora za świadczone Usługi należne od Abonenta zgodnie z Zamówieniem oraz aktualnym Cennikiem.
Okres Rozliczeniowy –przez okres rozliczeniowy należy rozumieć miesiąc kalendarzowy.
Zamówienie Usługi (Zamówienie) – zamówienie złożone w formie elektronicznej lub pisemnej przez Abonenta lub upoważnionego przez Abonenta Partnera, określające szczegółowo zakres Usługi.
Usługi Dodatkowe – usługi dodatkowe świadczone przez Operatora na rzecz Abonenta.
Cennik Comarch CEE w Chmurze (Cennik) – cennik określający wysokość wynagrodzenia za świadczenie Usługi oraz Usługi Dodatkowe dostępny pod adresem https://www.comarch.pl/erp/CEE/cennik/.
Dostęp do Usługi (Dostęp) – zapewnienie możliwości korzystania z Platformy Sprzętowo Programowej oraz z Systemu Comarch CEE.
Platforma Sprzętowo-Programowa – udostępnione przez Operatora urządzenia, sprzęt oraz oprogramowanie wykorzystywane w celu świadczenia Usługi.
Indywidualne Strony Klientów Comarch – strony internetowe udostępnione przez Operatora wyłącznie dla określonego Abonenta , do których dostęp możliwy jest po podaniu indywidualnych danych dostępowych.
Wdrożenie – prace polegające na skonfigurowaniu Systemu Comarch CEE oraz inne czynności wynikającej z odrębnej umowy lub zamówienia w tym np. wykonanie Implementacji, służące doprowadzeniu do samodzielnej eksploatacji Chmury Comarch CEE Enterprise przez Abonenta.
Zryczałtowana Opłata Abonamentowa – stała opłata w wysokości zawartej w Cenniku, którą Abonent ponosi za dostęp do Usługi w okresie pierwszych 3 miesięcy korzystania z Usługi.

§2
Warunki zawierania oraz rozwiązywania Umowy
 1. Umowa o świadczenie Usług Comarch CEE w Chmurze zostaje zawarta przez złożenie przez Abonenta Zamówienia za pośrednictwem Portalu Comarch Cloud lub pisemnie oraz jego zaakceptowanie przez Operatora.
 2. Po rozpoczęciu świadczenia Usług przez Operatora, Abonent otrzyma na adres e-mail podany w Zamówieniu wiadomość zawierającą login, hasło dostępu i kod firmy Abonenta (Dane dostępowe).
 3. W celu skorzystania z Usług Comarch CEE w Chmurze Abonent musi spełnić wymagania wskazane na stronie https://www.comarch-cloud.pl/erp/chmura-wymagania/.
 4. Pełne korzystanie z Usług Comarch CEE w Chmurze Enterprise wymaga Wdrożenia, które może zostać zrealizowane na podstawie odrębnej umowy lub zamówienia przez Operatora lub Partnera.
 5. Dostęp do wykupionej Usługi wymaga podania Danych Dostępowych.
 6. Konto Abonenta w Usłudze Comarch CEE w Chmurze przynależy do danego przedsiębiorcy będącego Abonentem. W ramach jednego Konta Abonenta w Usłudze może być tworzone wiele Kont Użytkowników.
 7. Usługa jest uruchamiana z wykorzystaniem aktualnie wspieranej przez Comarch wersji Systemu Comarch CEE.
 8. Abonent i/lub Partner nie może dokonywać w Platformie Sprzętowo-Programowej instalacji oprogramowania trzeciego, chyba że zostanie to uprzednio uzgodnione z Comarch.
 9. Comarch nie ponosi odpowiedzialności za legalność, wpływ na działanie Usługi ,a także problemy wynikające ze stosowania oprogramowania trzeciego zainstalowanego w Platformie Sprzętowo-Programowej przez Partnera i/lub Abonenta.
 10. W każdym momencie Abonent lub Partner może podjąć decyzję o tym, że Usługa ma być świadczona z wykorzystaniem nowszej wersji Systemu Comarch CEE, niż ta która jest aktualnie wykorzystywana przy świadczeniu Usługi. Warunkiem zmiany wykorzystywanej wersji Systemu Comarch CEE na nowszą jest dokonanie aktualizacji wersji Systemu Comarch CEE przez Comarch lub przez Partnera na podstawie odrębnej umowy lub zamówienia.
 11. W ramach Usługi udostępniona jest Platforma Sprzętowo-Programowa o parametrach dostosowanych do liczby zakupionych Użytkowników i modułów Systemu Comarch CEE przy uwzględnieniu minimalnych wymagań określonych w Dokumentacji dla Systemu Comarch CEE publikowanej na Indywidualnych Stronach Abonentów.
 12. Umowa o świadczenie Usług Chmura Comarch CEE Standard zawierana jest na czas nieokreślony i może zostać rozwiązana przez obie Strony z zachowaniem dwumiesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego. W celu wypowiedzenia Umowy Abonent powinien wysłać do Operatora stosowne oświadczenie w formie pisemnej pod rygorem nieważności, na adres: Comarch S.A., ul. Życzkowskiego 29a, 31 864 Kraków, z dopiskiem: Chmura Comarch CEE.
 13. Umowa na świadczenie Usług Comarch ERP CEE w Chmurze Enterprise jest zawierana na okres 12 miesięcy. Po upływie w/w okresu jeśli Abonent kontynuuje korzystanie z Usług Umowa zostaje przedłużona na czas nieokreślony i może zostać rozwiązana przez obie Strony z zachowaniem dwumiesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego. W celu wypowiedzenia Umowy Abonent powinien wysłać do Operatora stosowne oświadczenie w formie pisemnej pod rygorem nieważności, na adres: Comarch S.A., ul. Życzkowskiego 29a, 31 864 Kraków, z dopiskiem: Chmura Comarch ERP CEE.
 14. Operator zapewnia sobie prawo do wypowiedzenia Umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku rażącego łamania zapisów niniejszego Regulaminu przez Abonenta.
§3.
Przedmiot Umowy o świadczenie Usług
 1. Przedmiotem Umowy na świadczenie Usług w Comarch CEE w Chmurze jest:
  1. zapewnienie Abonentowi dostępu do wskazanego w Zamówieniu Modułów Systemu Comarch CEE w zakresie i na zasadach w zależności od wybranej wersji Chmury tj. Comarch CEE w Chmurze Standard lub Comarch CEE w Chmurze Enterprise , z wyłączeniem Przerw serwisowych,
  2. zapewnienie dostępu do Implementacji zainstalowanych w Usłudze Comarch CEE w Chmurze Enterprise,
  3. zapewnienie Abonentowi dostępu do określonej w Zamówieniu Platformy Sprzętowo-Programowej;
  4. zapewnienie Abonentowi możliwości korzystania z porad telefonicznych i mailowych z zakresu Usługi i funkcjonowania Systemu Comarch CEE zgodnie z Regulaminem Chmury Comarch,
 2. Comarch udostępnia Abonamentowi Dane Dostępowe w terminie do 10 dni Roboczych od dnia złożenia Zamówienia.
 3. W okresie obowiązywania Zryczałtowanej Opłaty Abonamentowej ale nie dłużej niż przez trzy pełne Okresy Rozliczeniowe od dnia rozpoczęcia świadczenia Usług Comarch CEE w Chmurze Enterprise, Usługa świadczona jest maksymalnie dla trzech Użytkowników.
 4. Na podstawie zgłoszeń dokonanych przez Abonenta w Portalu Comarch Cloud Abonent może dokonać zmiany liczby Użytkowników CEE, rozszerzyć Usługę o możliwość korzystania z dodatkowych funkcjonalności (modułów).
 5. W ramach Abonamentu Operator zapewnienia Dostęp do usługi Comarch CEE w Chmurze na poziomie 99% w skali roku.
 6. Comarch zastrzega możliwość wystąpienia czasowej niemożliwości korzystania z Systemu Comarch CEE, a wynikającej z konieczności dokonania zmian lub ulepszeń w Systemie Comarch CEE. Prace związane z modyfikacją Systemu Comarch CEE mogą mieć charakter planowany lub wymuszony nieprzewidzianymi wcześniej okolicznościami.
§4
Tryb reklamacyjny
 1. Abonent jest uprawniony do złożenia reklamacji dotyczącej Błędu lub Awarii w Systemie Comarch CEE.
 2. Zgłoszenia reklamacji Abonent dokonuje bezpośrednio do Operatora lub za pośrednictwem Partnera.
 3. Do zgłaszania Błędów lub Awarii upoważnione są jedynie osoby, zdefiniowane jako kontaktowe w formularzu Zamówienia.
 4. Zgłoszenia Błędów lub Awarii należy kierować bezpośrednio do Operatora w Godzinach Wsparcia na numer telefonu (12) 681 43 00. Jeżeli w wyniku rozmowy z konsultantem nieprawidłowość nie zostanie usunięta, Abonent powinien zgłosić ją Operatorowi pocztą elektroniczną na adres chmura.CEE@comarch.pl lub w Systemie Obsługi Zgłoszeń (https://www.asysta.comarch.pl).
 5. Zgłoszenia problemów w pierwszej kolejności należy kierować do Partnera Comarch odpowiedzialnego za wdrożenie i konfigurację Systemu Comarch CEE. Zgłoszenia problemów Operatora należy dokonywać po uprzedniej weryfikacji i potwierdzeniu przez Partnera.
 6. W przypadku zgłoszenia Błędu Systemu Comarch CEE, którego następstwem jest powstanie takich zapisów źródłowych lub wyników w bazie danych, które powodują zafałszowanie wielkości zobowiązań i należności, Operator usunie Błąd niezwłocznie.
 7. Błędy Systemu Comarch CEE, które nie powodują skutków wymienionych w ust. 6, Operator usunie w kolejnych wersjach Systemu Comarch CEE.
 8. Operator nie jest związany żadnym terminem ustalonym do naprawienia zaistniałych nieprawidłowości przy świadczeniu Usług, jeżeli nieprawidłowość w świadczeniu Usług spowodowana została z przyczyn leżących po stronie Abonenta lub w wyniku naruszenia przez niego niniejszego Regulaminu. Nieprawidłowość taka, o ile zostanie usunięta przez Operatora, będzie traktowana jako usługa dodatkowa wykonana na dodatkowe zamówienie Abonenta i za jej wykonanie Operator może żądać od Abonenta stosownej opłaty.
§5
Odpowiedzialność Operatora
 1. Operator nie odpowiada za szkody będące skutkiem przerw lub wymaganej przepustowości w dostępie Abonenta do Internetu lub przerw w świadczeniu Usługi spowodowanych niewywiązaniem się ze zobowiązań przez osoby trzecie.
 2. Operator nie ponosi w żadnym wypadku odpowiedzialności za szkody polegające na utracie przez Abonenta korzyści, które uzyskałby, gdyby szkody nie wyrządzono.
 3. Operator nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w związku z brakiem u Abonenta odpowiednich zabezpieczeń przed przejęciem Danych Dostępowych lub udostępnieniem przez Abonenta Danych Dostępowych osobom nieuprawnionym lub niegodnym zaufania.
 4. Odpowiedzialność Operatora wobec Abonenta ze wszystkich tytułów, a w szczególności w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Umowy o świadczenie Usług ograniczona jest do 3-krotności wartości netto miesięcznego wynagrodzenia należnego Operatorowi w miesiącu wyrządzenia szkody.
 5. Operator nie bierze odpowiedzialności za legalność, prawidłowe działanie oraz szkody wywołane działaniem aplikacji niepochodzących od Operatora i zainstalowanych lub wykorzystywanych przez Abonenta w ramach udostępnionej Platformy Sprzętowo Programowego.
 6. Comarch nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane z przyczyn leżących po stronie Abonenta lub Partnera działającego na rzecz Abonenta wynikające z:
  1. niewłaściwej instalacji i konfiguracji usługi Comarch CEE w Chmurze,
  2. ingerencji w System Comarch CEE lub bazy danych,
  3. błędów i braków w bazach danych obsługiwanych przez Usługę,
  4. nieprawidłowej obsługi usługi Chmury Comarch CEE,
  5. błędnej interpretacji wyników,
  6. nieznajomości przepisów prawa.
§6
Wynagrodzenie
 1. Abonent jest zobowiązany do dokonywania terminowej zapłaty Abonamentu za świadczone Usługi. Na które składają się następujące opłaty:
  1. opłata za dostęp do określonych w Zamówieniu modułów Systemu Comarch CEE, Implementacji, zapewnienie Abonentowi możliwości korzystania z porad telefonicznych i mailowych z zakresu Usługi i funkcjonowania Systemu Comarch CEE zgodnie z Regulaminem Chmury Comarch oraz dostęp do określonej w Zamówieniu Platformy Sprzętowo-Programowej;
 2. Operator zastrzega sobie prawo do zmian wysokości Abonamentu zasad dotyczących tych płatności. Zmiany będą komunikowane Abonentom na Indywidualnych Stronach Klientów.
 3. Wysokość wynagrodzenia za Usługi określa Cennik Comarch CEE w Chmurze, aktualny na dzień wystawienia faktury.
 4. Po zakończeniu pierwszego 3 miesięcznego okresu korzystania z Usług Comarch CEE w chmurze Enterprise Abonent zobowiązuje się do zapłaty pełnego wynagrodzenia (opłaty abonamentowej) zgodnie z Cennikiem.
 5. W przypadku złożenia zamówienia na zmianę parametrów parametrów Platformy sprzętowo-programowej opłata abonamentowa zostanie ponownie obliczona stosownie do Cennika.. Przeliczenie kwoty opłaty abonamentowej następuje w miesiącu udostępnienia przez Operatora w/w rozszerzeń w ramach Usługi w Comarch CEE w Chmurze.
 6. Jeżeli Usługa Comarch CEE w Chmurze nie była świadczona przez pełny okres rozliczeniowy, wysokość wynagrodzenia ustala się w wysokości 1/30 miesięcznej wynagrodzenia za każdy dzień, w którym Usługi były świadczone.
 7. Abonament będzie płatny miesięcznie na podstawie faktury wystawionej do 15 dnia w kolejnym miesiącu kalendarzowym, w którym świadczona była Usługa.
 8. Zryczałtowana Opłata Abonamentowa będzie płatna miesięcznie na podstawie faktury wystawionej do 15 dnia w kolejnym miesiącu kalendarzowym, w którym świadczona była Usługa w wysokości określonej w Cenniku.
 9. Za świadczenie Usług Dodatkowych jednorazowych, Abonent jest zobowiązany do zapłaty wynagrodzenia na podstawie faktury wystawionej przez Operatora w terminie do 15 dni po wykonaniu takiej usługi, w wysokości zgodnej z obowiązującym Cennikiem lub w wysokości ustalonej przez Strony.
 10. Abonament i opłata za Usługi Dodatkowe płatne są na rachunek bankowy Operatora wskazany na fakturze, w terminie 14 dni od daty wystawienia faktury.
 11. W przypadku większego niż 30 dni opóźnienia w zapłacie wynagrodzenia Operator jest uprawniony do wstrzymania świadczenia na rzecz Abonenta Usługi. Operator może uzależnić wznowienie świadczenia Usług od zapłaty przez Abonenta należnego wynagrodzenia. Dodatkowo Abonent jest zobowiązany do zapłaty jednorazowej opłaty aktywacyjnej z tytułu wznowienia świadczenia Usług w wysokości określonej w Cenniku.
 12. W przypadku braku płatności przez kolejne 90 dni od daty ostatniej płatności Operator jest uprawniony do usunięcia Konta oraz danych Abonenta.
§7
Partnerzy
 1. Abonent może wskazać Partnera, który działa w jego imieniu i na jego rzecz. Partner otrzyma od Operatora Dane Dostępowe, za pomocą których będzie mógł uzyskać Dostęp do Usług celem podjęcia działań konfiguracyjnych i administracyjnych.
 2. Abonent może zrezygnować z obsługi Partnera, z którym współpracuje lub dokonać jego zmiany, jednak w takim przypadku Abonent jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić Operatora o tym fakcie.
 3. Operator nie ponosi odpowiedzialności za skutki działania i zaniechania Partnerów.
§8
Postanowienia końcowe
 1. Operator jest uprawniony w każdym momencie do wprowadzenia zmian w Regulaminie, przy czym zmiany wchodzić będą w życie z dniem ich ogłoszenia na stronie internetowej Operatora, o czym Operator będzie informował na Indywidualnych Stronach Klientów.
 2. W przypadku braku zgody Abonenta na wprowadzone zmiany w Regulaminie lub Cenniku Usługi Comarch CEE w Chmurze, Abonent ma prawo wypowiedzieć Umowę z zachowaniem 14 dniowego okresu wypowiedzenia.
 3. Wszelkie oświadczenia skierowane do Operatora będą dokonywane przez Abonenta w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
 4. Oświadczenia Operatora skierowane do Abonenta pod adres jego siedziby wskazany w Zamówieniu lub w zawiadomieniu o zmianie adresu, w przypadku ich nieodebrania, uznaje się za skutecznie doręczone w dniu awiza.
 5. Wszelkie spory powstałe w związku z realizacją niniejszej Umowy będą rozstrzygane przed sądem właściwym dla Operatora, za wyjątkiem spraw, których stroną jest Konsument.
 6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem, zastosowanie znajduje Regulamin Chmury Comarch.
 7. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 18.10.2021 r.