Regulamin Comarch ERP Optima w Chmurze Enterprise

Niniejszy regulamin zwany dalej „Regulaminem” określa zasady, zakres i warunki świadczenia usług w ramach Comarch ERP Optima Enterprise przez Comarch S.A. z siedzibą w Krakowie przy Aleja Jana Pawła II 39A, zarejestrowanej w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS 0000057567 (zwaną dalej Operatorem lub Comarch). Wysokość kapitału zakładowego Comarch wynosi 8.133.349,00 zł. Kapitał zakładowy został wpłacony w całości. Numer NIP: 6770065406.

§1
Definicje

Portal Comarch Cloud – portal zbierający usługi Operatora oferowane i świadczone w modelu chmurowym (w tym usługi świadczone w Chmurze Comarch ERP Optima Enterprise), umożliwiający Abonentom i Użytkownikom samodzielne zarządzanie usługami, składanie zamówień, zarządzanie kontami i inne. Portal Comarch Cloud dostarcza funkcji bezpiecznego, jednokrotnego logowania (SSO) do usług Comarch za pomocą Danych Dostępowych. Abonent jest zobowiązany do zaakceptowania Regulaminu Portalu Chmury Comarch znajdującego się pod adresem https://www.comarch-cloud.pl/ przed złożeniem zamówienia na Usługi świadczone w Chmurze Comarch.

Standardowa wersja Systemu Comarch ERP Optima (System ERP Optima) – oprogramowanie Comarch ERP Optima o zakresie funkcjonalnym opisanym w Dokumentacji.

Dokumentacja – opis funkcjonalności udostępnianych w ramach Standardowej wersji Systemu Comarch ERP Optima dostępny na stronach https://pomoc.comarch.pl/optima/pl/.

Nowa wersja Systemu ERP Optima (Upgrade) - nowa wersja Systemu ERP Optima obejmująca poprawę działania dotychczasowych funkcjonalności, poprzez wprowadzenie odpowiednich zmian oraz dodanie nowych funkcjonalności Systemu ERP Optima , dostosowanie do zmian w przepisach prawa w zakresie funkcjonalności zawartej w Dokumentacji. Upgrade dotyczy Standardowej Wersji Systemu ERP Optima i nie obejmuje modyfikacji i zmian Systemu wykonanych specjalnie na rzecz Abonenta.

Implementacja (Modyfikacja) – indywidualne rozszerzenie Systemu ERP Optima wykonywane na podstawie złożonego przez Abonenta odrębnego zamówienia/umowy, mające na celu rozbudowę funkcjonalności Standardowej Wersji Systemu ERP Optima.

Comarch ERP Optima Enterprise – usługa w ramach której Abonent ma dostęp do Standardowej wersji Systemu Comarch ERP Optima oraz Implementacji, ma także możliwość skorzystania z zamówionych Usług dodatkowych. Szczegółowe informacje dotyczące usług świadczonych w ramach Comarch ERP Optima w Chmurze Enterprise znajdują się na stronie https://www.comarch-cloud.pl/charakterystyka-chmury/.

Usługi Comarch ERP Optima w Chmurze (Usługi) – usługi polegające na możliwości korzystania z funkcjonalności Systemu Comarch ERP Optima oraz Usług Dodatkowych w zależności od wybranego przez Abonenta Pakietu, świadczone przez Operatora na rzecz Abonenta zgodnie ze złożonym Zamówieniem. Usługi mogą być świadczone w wersji dla Biur Rachunkowych (BR) na rzecz Klienta, który zamówił co najmniej jeden z modułów wskazanych w Cenniku dla biur rachunkowych.

Abonent – prowadząca działalność gospodarczą osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej prowadząca działalność gospodarczą.

Konsument – Abonent prowadzący działalność gospodarczą, który dokonując zawarcia umowy o świadczenie Usług dokonuje transakcji, która uznana zostanie za niezawodową.

Dane Dostępowe – dane umożliwiające uwierzytelnienie Użytkownika celem nadania dostępu do Usługi. W szczególności Danymi Dostępowymi jest login (adres e mail lub unikalny ciąg znaków określających Użytkownika) oraz hasło.

Umowa – umowa na świadczenie Usługi, którą stanowi niniejszy Regulamin.

Użytkownik nazwany Chmury - osoba fizyczna identyfikowalna za pomocą unikalnych danych, takich jak login (adres e-mail lub unikalny ciąg znaków) oraz hasło, posiadający dostęp do Usługi, niezależnie od tego, czy w danym momencie aktywnie korzysta z Usługi.

Użytkownik Usługi (Użytkownik) – osoba fizyczna, której Administrator Usługi stworzył dostęp do Konta, identyfikowana poprzez Dane Dostępowe będący Użytkownikiem nazwanym Chmury.

Konto w Usłudze – wydzielona dla Abonenta przestrzeń w Usłudze, zabezpieczona Danymi Dostępowymi, do której wyłączny dostęp posiadają Administratorzy Usługi oraz Użytkownicy Usługi o poziomie uprawnień zależnym od potrzeb Abonenta.

Administrator Usługi (Administrator) – Użytkownik o uprawnieniach pozwalających na zarządzanie i monitorowanie działania Usługi, nadawanie dostępów Użytkownikom, uprawnień oraz na dokonywanie konfiguracji pozostałych parametrów Usługi. W ramach jednego Konta w Usłudze uprawnienia Administratora Usługi, mogą być nadane dla jednej lub większej liczby Użytkowników.

Pakiet – zestaw określający funkcjonalności Usługi i Systemu Comarch ERP Optima.

Abonament – wynagrodzenie Operatora za świadczone Usługi należne od Abonenta zgodnie z Zamówieniem oraz aktualnym Cennikiem.

Okres Rozliczeniowy – przez okres rozliczeniowy należy rozumieć miesiąc kalendarzowy.

Zamówienie Usługi (Zamówienie) – zamówienie złożone w formie elektronicznej lub pisemnej przez Abonenta lub upoważnionego przez Abonenta Partnera, określające szczegółowo zakres Usługi.

Usługi Dodatkowe – usługi dodatkowe świadczone przez Operatora na rzecz Abonenta.

Cennik Comarch ERP Optima w Chmurze (Cennik) – cennik określający wysokość wynagrodzenia za świadczenie Usługi oraz Usługi dodatkowe dostępny pod adresem https://www.comarch.pl/files-pl/file_624/Optima-Cennik-Chmura-Enterprise-Firmy.pdf, https://www.comarch.pl/files-pl/file_624/Optima-CennikChmura-Enterprise-BR.pdf oraz https://www.comarch.pl/files-pl/file_624/Optima-Cennik-Chmura-Enterprise-PP.pdf.

Dostęp do Usługi (Dostęp) – zapewnienie możliwości korzystania z Platformy Sprzętowo Programowej oraz z Systemu Comarch ERP Optima.

Platforma Sprzętowo-Programowa – udostępnione przez Operatora urządzenia, sprzęt oraz oprogramowanie wykorzystywane w celu świadczenia Usługi.

Indywidualne Strony Klientów Comarch – strony internetowe udostępnione przez Operatora wyłącznie dla określonego Abonenta Comarch, do których dostęp możliwy jest po podaniu indywidualnych danych dostępowych.

§2
Warunki zawierania oraz rozwiązywania Umowy

 1. Umowa o świadczenie Usług Comarch ERP Optima w Chmurze Enterprise zostaje zawarta przez złożenie przez Abonenta Zamówienia oraz jego zaakceptowanie przez Operatora.
 2. W celu skorzystania z Usług świadczonych w Chmurze Comarch ERP Optima Enterprise Abonent musi spełnić wymagania wskazane na stronie https://www.comarch-cloud.pl/erp/chmura-wymagania/
 3. Po rozpoczęciu świadczenia Usług przez Operatora, Abonent otrzyma na adres e-mail podany w Zamówieniu wiadomość zawierającą login, hasło dostępu i kod firmy Abonenta (Dane dostępowe).
 4. Dostęp do wykupionej Usługi wymaga podania Danych Dostępowych.
 5. Konto Abonenta w Usłudze Comarch ERP Optima w Chmurze Enterprise przynależy do danego przedsiębiorcy będącego Abonentem. W ramach jednego Konta Abonenta w Usłudze może być tworzone wiele Kont Użytkowników.
 6. Usługa jest uruchamiana z wykorzystaniem aktualnie wspieranej przez Comarch wersji Systemu Comarch ERP Optima.
 7. Abonent i/lub Partner nie może dokonywać w Platformie Sprzętowo-Programowej instalacji oprogramowania trzeciego, chyba że zostanie to uprzednio uzgodnione z Comarch.
 8. Comarch nie ponosi odpowiedzialności za legalność, wpływ na działanie Usługi, a także problemy wynikające ze stosowania oprogramowania trzeciego zainstalowanego w Platformie Sprzętowo-Programowej przez Partnera i/lub Abonenta.
 9. W każdym momencie Abonent lub Partner może podjąć decyzję o tym, że Usługa ma być świadczona z wykorzystaniem nowszej wersji Systemu Comarch ERP Optima, niż ta która jest aktualnie wykorzystywana przy świadczeniu Usługi. Warunkiem zmiany wykorzystywanej wersji Systemu Comarch ERP Optima na nowszą jest dokonanie aktualizacji wersji Systemu Comarch ERP Optima przez Comarch lub przez Partnera na podstawie odrębnej umowy lub zamówienia.
 10. W ramach Usługi udostępniona jest Platforma Sprzętowo-Programowa o parametrach dostosowanych do liczby zakupionych Użytkowników nazwanych Chmury i modułów Systemu ERP Optima przy uwzględnieniu minimalnych wymagań określonych w Dokumentacji dla Systemu Comarch ERP Optima publikowanej na Indywidualnych Stronach Abonentów.
 11. Abonent prowadzący Biuro rachunkowe lub kancelarię doradztwa podatkowego i korzystający z Usług Comarch ERP Optima w Chmurze Enterprise w wersji dla Biur Rachunkowych może wykorzystywać Usługi do obsługi działalności gospodarczej osób trzecich, wykonywanej przez Abonenta na podstawie odrębnych umów zawieranych w zakresie prowadzonej przez niego działalności gospodarczej. Abonent może udostępnić osobom trzecim Usługę Comarch ERP Optima w Chmurze Enterprise w wersji dla Biur Rachunkowych w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej.
 12. Umowa o świadczenie Usług Comarch ERP Optima w Chmurze Enterprise zawierana jest na czas nieokreślony i może zostać rozwiązana przez obie Strony z zachowaniem dwumiesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego. W celu wypowiedzenia Umowy Abonent powinien wysłać do Operatora stosowne oświadczenie w formie pisemnej pod rygorem nieważności, na adres: Comarch S.A., ul. Życzkowskiego 29a, 31 864 Kraków, z dopiskiem: Chmura Comarch ERP Optima Enterprise.
 13. Operator zapewnia sobie prawo do jednostronnego wypowiedzenia Umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku rażącego łamania zapisów niniejszego Regulaminu lub Regulaminu Chmury Comarch przez Abonenta.

§3
Przedmiot Umowy o świadczenie Usług

 1. Przedmiotem Umowy na świadczenie Usług Comarch ERP Optima w Chmurze Enterprise jest:
  1. zapewnienie Abonentowi dostępu do określonych w Zamówieniu modułów Systemu Comarch ERP Optima z wyłączeniem Przerw serwisowych,
  2. zapewnienie dostępu do Implementacji zainstalowanych w Usłudze Comarch ERP Optima w Chmurze Enterprise,
  3. zapewnienie Abonentowi dostępu do określonej w Zamówieniu Platformy Sprzętowo-Programowej,
  4. zapewnienie Abonentowi możliwości korzystania z porad telefonicznych i mailowych z zakresu Usługi i funkcjonowania Systemu Comarch ERP Optima zgodnie z Regulaminem Chmury Comarch.
 2. Comarch udostępnia Abonamentowi Dane Dostępowe w terminie do 10 dni Roboczych od dnia złożenia Zamówienia.
 3. Na podstawie zgłoszeń dokonanych przez Abonenta w Portalu Comarch Cloud Abonent może dokonać zmiany liczby Użytkowników nazwanych Chmury, Użytkowników Usługi do wcześniej zamówionych modułów, rozszerzyć Usługę o możliwość korzystania z dodatkowych funkcjonalności (modułów).
 4. W ramach Abonamentu Comarch zapewnienia Dostęp do Usługi Comarch ERP Optima w Chmurze Enterprise na poziomie 99% w skali roku.
 5. Operator zastrzega możliwość wystąpienia czasowej niemożliwości korzystania z Systemu Comarch ERP Optima, a wynikającej z konieczności dokonania zmian lub ulepszeń w Systemie Comarch ERP Optima. Prace związane z modyfikacją Systemu Comarch ERP Optima mogą mieć charakter planowany lub wymuszony nieprzewidzianymi wcześniej okolicznościami.

§4
Tryb reklamacyjny

 1. Abonent jest uprawniony do złożenia reklamacji dotyczącej Błędu lub Awarii w Systemie Comarch ERP Optima.
 2. Zgłoszenia reklamacji Abonent dokonuje bezpośrednio do Operatora lub za pośrednictwem Partnera.
 3. Do zgłaszania Błędów lub Awarii upoważnione są jedynie osoby, zdefiniowane jako kontaktowe w formularzu Zamówienia.
 4. Zgłoszenia Błędów lub Awarii należy kierować bezpośrednio do Operatora w Godzinach Wsparcia na numer telefonu (12) 681 43 00 Jeżeli w wyniku rozmowy z konsultantem nieprawidłowość nie zostanie usunięta, Abonent powinien zgłosić ją Operatorowi pocztą elektroniczną na adres chmura.erp@comarch.pl lub w Systemie Obsługi Zgłoszeń (https://www.asysta.comarch.pl).
 5. Zgłoszenia problemów w pierwszej kolejności należy kierować do Partnera Comarch odpowiedzialnego za wdrożenie i konfigurację Systemu Comarch ERP Optima. Zgłoszenia problemów Operatora należy dokonywać po uprzedniej weryfikacji i potwierdzeniu przez Partnera.
 6. W przypadku zgłoszenia Błędu Systemu Comarch ERP Optima, którego następstwem jest powstanie takich zapisów źródłowych lub wyników w bazie danych, które powodują zafałszowanie wielkości zobowiązań i należności, Operator usunie Błąd niezwłocznie.
 7. Błędy Systemu Comarch ERP Optima które nie powodują skutków wymienionych w ust. 6, Comarch usunie w kolejnych wersjach Systemu Comarch ERP Optima.
 8. Comarch nie jest związany żadnym terminem ustalonym do naprawienia zaistniałych nieprawidłowości przy świadczeniu Usług, jeżeli nieprawidłowość w świadczeniu Usług spowodowana została z przyczyn leżących po stronie Abonenta lub w wyniku naruszenia przez niego niniejszego Regulaminu. Nieprawidłowość taka, o ile zostanie usunięta przez Operatora, będzie traktowana jako usługa dodatkowa wykonana na dodatkowe zamówienie Abonenta i za jej wykonanie Operator może żądać od Abonenta stosownej opłaty.

§5
Odpowiedzialność Operatora

 1. Operator nie odpowiada za szkody będące skutkiem przerw lub wymaganej przepustowości w dostępie Abonenta do Internetu lub przerw w świadczeniu Usługi spowodowanych niewywiązaniem się ze zobowiązań przez osoby trzecie.
 2. Operator nie ponosi w żadnym wypadku odpowiedzialności za szkody polegające na utracie przez Abonenta korzyści, które uzyskałby, gdyby szkody nie wyrządzono.
 3. Operator nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w związku z brakiem u Abonenta odpowiednich zabezpieczeń przed przejęciem Danych Dostępowych lub udostępnieniem przez Abonenta Danych Dostępowych osobom nieuprawnionym lub niegodnym zaufania.
 4. Odpowiedzialność Operatora wobec Abonenta ze wszystkich tytułów, a w szczególności w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Umowy o świadczenie Usług ograniczona jest do 3-krotności wartości netto miesięcznego wynagrodzenia należnego Comarch w miesiącu wyrządzenia szkody.
 5. Operator nie bierze odpowiedzialności za legalność, prawidłowe działanie oraz szkody wywołane działaniem aplikacji niepochodzących od Operatora i zainstalowanych lub wykorzystywanych przez Abonenta w ramach udostępnionej Platformy Sprzętowo Programowego.
 6. Comarch nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane z przyczyn leżących po stronie Abonenta lub Partnera działającego na rzecz Abonenta wynikające z:
  1. niewłaściwej instalacji i konfiguracji Usługi Comarch ERP Optima w Chmurze Enterprise,
  2. ingerencji w System Comarch ERP Optima lub bazy danych,
  3. błędów i braków w bazach danych obsługiwanych przez Usługę,
  4. nieprawidłowej obsługi Usługi Comarch ERP Optima w Chmurze Enterprise,
  5. błędnej interpretacji wyników,
  6. nieznajomości przepisów prawa.

§6
Wynagrodzenie

 1. Abonent jest zobowiązany do dokonywania terminowej zapłaty Abonamentu za świadczone Usługi, na które składają się:
  1. opłata za dostęp do określonych w Zamówieniu modułów Systemu Comarch ERP Optima, Implementacji, zapewnienie Abonentowi możliwości korzystania z porad telefonicznych i mailowych z zakresu Usługi i funkcjonowania Systemu Comarch Optima zgodnie z Regulaminem Chmury Comarch oraz dostęp do określonej w Zamówieniu Platformy Sprzętowo-Programowej,
  2. opłata za każdego Użytkownika nazwanego Chmury.
 2. Operator zastrzega sobie prawo do zmian wysokości Abonamentu oraz opłat za usługi Dodatkowe i zasad dotyczących tych płatności. Zmiany będą komunikowane Abonentom na Indywidualnych Stronach Klientów.
 3. Wysokość wynagrodzenia za Usługi określa Cennik Comarch ERP Optima w Chmurze Enterprise aktualny na dzień wystawienia faktury.
 4. W przypadku złożenia zamówienia na zmianę parametrów Platformy sprzętowo-programowej opłata abonamentowa zostanie ponownie obliczona stosownie do Cennika. Przeliczenie kwoty opłaty abonamentowej następuje w miesiącu udostępnienia przez Comarch w/w rozszerzeń w ramach Usługi Comarch ERP Optima w Chmurze Enterprise.
 5. Jeżeli Usługa Comarch ERP Optima Chmurze Enterprise nie była świadczona przez pełny okres rozliczeniowy, wysokość wynagrodzenia ustala się w wysokości 1/30 miesięcznej wynagrodzenia za każdy dzień, w którym Usługi były świadczone.
 6. Abonament będzie płatny z dołu na podstawie faktury wystawionej do 15 dnia w kolejnym miesiącu kalendarzowym, w którym świadczona była Usługa. Abonament będzie obejmował opłaty zgodnie z ilością zgłoszonych w danym miesiącu przez Abonenta Użytkowników nazwanych chmury oraz opłaty za usługi wskazane w pkt. 1 a) powyżej
 7. Za świadczenie Usług Dodatkowych jednorazowych, Abonent jest zobowiązany do zapłaty wynagrodzenia na podstawie faktury wystawionej przez Comarch w terminie do 15 dni po wykonaniu takiej usługi, w wysokości zgodnej z obowiązującym Cennikiem lub w wysokości ustalonej przez Strony.
 8. Abonament i opłata za Usługi Dodatkowe płatne są na rachunek bankowy Comarch wskazany na fakturze, w terminie 14 dni od daty wystawienia faktury.
 9. W przypadku większego niż 30 dni opóźnienia w zapłacie wynagrodzenia Operator jest uprawniony do wstrzymania świadczenia na rzecz Abonenta Usługi. Operator może uzależnić wznowienie świadczenia Usług od zapłaty przez Abonenta należnego wynagrodzenia. Dodatkowo
 10. W przypadku braku płatności przez kolejne 90 dni od daty ostatniej płatności Operator jest uprawniony do usunięcia Konta oraz danych Abonenta.

§7
Partnerzy

 1. Abonent może wskazać Partnera, który działa w jego imieniu i na jego rzecz. Partner otrzyma od Operatora Dane Dostępowe, za pomocą których będzie mógł uzyskać Dostęp do Usług celem podjęcia działań konfiguracyjnych i administracyjnych.
 2. Abonent może zrezygnować z obsługi Partnera Comarch, z którym współpracuje lub dokonać jego zmiany, jednak w takim przypadku Abonent jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić Operatora o tym fakcie.
 3. Operator nie ponosi odpowiedzialności za skutki działania i zaniechania Partnerów.

§8
Postanowienia końcowe

 1. Operator jest uprawniony w każdym momencie do wprowadzenia zmian w Regulaminie, przy czym zmiany wchodzić będą w życie z dniem ich ogłoszenia na stronie internetowej Operatora, o czym Operator będzie informował na Indywidualnych Stronach Klientów.
 2. W przypadku braku zgody Abonenta na wprowadzone zmiany w Regulaminie lub Cenniku Usługi Comarch ERP Optima w Chmurze Enterprise, Abonent ma prawo wypowiedzieć Umowę z zachowaniem 14 dniowego okresu wypowiedzenia.
 3. Wszelkie oświadczenia skierowane do Operatora będą dokonywane przez Abonenta w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
 4. Oświadczenia Operatora skierowane do Abonenta pod adres jego siedziby wskazany w Zamówieniu lub w zawiadomieniu o zmianie adresu, w przypadku ich nieodebrania, uznaje się za skutecznie doręczone w dniu awiza.
 5. Wszelkie spory powstałe w związku z realizacją niniejszej Umowy będą rozstrzygane przed sądem właściwym dla Operatora, za wyjątkiem spraw, których stroną jest Konsument.
 6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem, zastosowanie znajduje Regulamin Chmury Comarch.
 7. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 18.10.2021 r.