Regulamin Comarch e-sprawozdania w Chmurze

Niniejszy regulamin zwany dalej „Regulaminem” określa zasady, zakres i warunki świadczenia usług w ramach chmury Comarch e-sprawozdania Standard oraz Chmury Comarch e-sprawozdania Enterprise przez Comarch S.A. z siedzibą w Krakowie przy Aleja Jana Pawła II 39A, zarejestrowanej w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS 0000057567 (zwaną dalej Operatorem). Wysokość kapitału zakładowego Comarch wynosi 8.133.349,00 zł. Kapitał zakładowy został wpłacony w całości. Numer NIP: 6770065406.

§1
Definicje

Portal Chmury Comarch – portal zbierający usługi Comarch oferowane i świadczone w modelu chmurowym (w tym usługi e-sprawozdań świadczone w Chmurze Standard i Enterprise), umożliwiający Abonentom i Użytkownikom samodzielne zarządzanie usługami, składanie zamówień, zarządzanie kontami i inne. Portal Chmury Comarch dostarcza funkcji bezpiecznego, jednokrotnego logowania (SSO) do usług Comarch za pomocą Danych Dostępowych.
Standardowa wersja Systemu e-sprawozdania (System e-sprawozdania) – oprogramowanie Comarch e-sprawozdania o zakresie funkcjonalnym opisanym w Dokumentacji.
Dokumentacja – opis funkcjonalności udostępnianych w ramach Standardowej wersji Systemu Comarch e-sprawozdania dostępny na stronach https://pomoc.comarch.pl/
Nowa wersja Systemu e-sprawozdania (Upgrade) - nowa wersja Systemu e-sprawozdania obejmująca poprawę działania dotychczasowych funkcjonalności, poprzez wprowadzenie odpowiednich zmian oraz dodanie nowych funkcjonalności Systemu e-sprawozdania, dostosowanie do zmian w przepisach prawa w zakresie funkcjonalności zawartej w Dokumentacji. Upgrade dotyczy Standardowej Wersji Systemu e-sprawozdania i nie obejmuje modyfikacji i zmian Systemu wykonanych specjalnie na rzecz Abonenta.
Implementacja (Modyfikacja) – indywidualne rozszerzenie Systemu e-sprawozdania wykonywane na podstawie złożonego przez Abonenta odrębnego zamówienia/ umowy, mające na celu rozbudowę funkcjonalności Standardowej Wersji Systemu e-sprawozdania.
Chmura Comarch e-sprawozdania Standard – usługa, w ramach której Abonent ma dostęp do Standardowej wersji Systemue-sprawozdania. Szczegółowe informacje dotyczące usług świadczonych w ramach Chmury Comarch e-sprawozdania Standard znajdują się na stronie https://www.comarch-cloud.pl/charakterystyka-chmury/.
Chmura Comarch e-sprawozdania Enterprise – usługa w ramach której Abonent ma dostęp do Standardowej wersji Systemu Comarch e-sprawozdania oraz Implementacji, ma także możliwość skorzystania z zamówionych usług dodatkowych. Szczegółowe informacje dotyczące usług świadczonych w ramach chmury Comarch e-sprawozdania Enterprise znajdują się na stronie https://www.comarch-cloud.pl/charakterystyka-chmury/.
Usługi świadczone w Chmurze Comarch e-sprawozdania (Usługi) – usługi polegające na możliwości korzystania z funkcjonalności Systemu Comarch e-sprawozdania oraz usług dodatkowych w zależności od wybranego przez Abonenta wariantu Chmury oraz Pakietu. Abonent – prowadząca działalność gospodarczą osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej prowadząca działalność gospodarczą.
Konsument – Abonent prowadzący działalność gospodarczą, który dokonując zawarcia umowy o świadczenie Usług dokonuje transakcji, która uznana zostanie za niezawodową.
Dane Dostępowe – dane umożliwiające uwierzytelnienie Użytkownika celem nadania dostępu do Usługi. W szczególności Danymi Dostępowymi jest login (adres e mail lub unikalny ciąg znaków określających Użytkownika) oraz hasło.
Umowa – umowa na świadczenie Usługi, którą stanowi niniejszy Regulamin.
Użytkownik nazwany Chmury - osoba fizyczna identyfikowalna za pomocą unikalnych danych, takich jak login (adres e-mail lub unikalny ciąg znaków) oraz hasło, posiadający dostęp do Usługi, niezależnie od tego, czy w danym momencie aktywnie korzysta z Usługi.
Użytkownik Usługi (Użytkownik) – osoba fizyczna, której Administrator Usługi stworzył dostęp do Konta, identyfikowana poprzez Dane Dostępowe będący Użytkownikiem nazwanym Chmury.
Konto w Usłudze – wydzielona dla Abonenta przestrzeń w Usłudze, zabezpieczona Danymi Dostępowymi, do której wyłączny dostęp posiadają Administratorzy Usługi oraz Użytkownicy Usługi o poziomie uprawnień zależnym od potrzeb Abonenta.
Administrator Usługi (Administrator) – Użytkownik o uprawnieniach pozwalających na zarządzanie i monitorowanie działania Usługi, nadawanie dostępów Użytkownikom, uprawnień oraz na dokonywanie konfiguracji pozostałych parametrów Usługi. W ramach jednego Konta w Usłudze uprawnienia Administratora Usługi, mogą być nadane dla jednej lub większej liczby Użytkowników.
Pakiet – zestaw określający funkcjonalności Usługi i Systemu Comarch e-sprawozdania, a także Usługi Dodatkowe wybrane przez Abonenta na podstawie Zamówienia.
Abonament – wynagrodzenie Operatora za świadczone Usługi należne od Abonenta zgodnie z Zamówieniem oraz aktualnym Cennikiem.
Okres Rozliczeniowy – przez okres rozliczeniowy należy rozumieć miesiąc kalendarzowy.
Zamówienie Usługi (Zamówienie) – zamówienie złożone w formie elektronicznej lub pisemnej przez Abonenta lub upoważnionego przez Abonenta Partnera, określające szczegółowo zakres Usługi.
Cennik Comarch e-sprawozdania w chmurze (Cennik) – cennik określający wysokość wynagrodzenia za świadczenie Usługi oraz usługi dodatkowe.
Platforma Sprzętowo-Programowa – udostępnione przez Comarch urządzenia, sprzęt oraz oprogramowanie wykorzystywane w celu świadczenia Usługi.
Wdrożenie – prace polegające na skonfigurowaniu Systemu e-sprawozdania oraz inne czynności wynikającej z odrębnej umowy lub zamówienia w tym np. wykonanie Implementacji, służące do doprowadzenia do samodzielnej eksploatacji Usługi Comarch e-sprawozdania w Chmurze przez Abonenta.
Zryczałtowana Opłata Abonamentowa – stała opłata w wysokości zawartej w Cenniku, którą Abonent ponosi w okresie pierwszych 3 miesięcy od złożenia Zamówienia.

§2
Warunki świadczenia Usług
 1. Umowa o świadczenie Usług w chmurze Comarch e-sprawozdania zostaje zawarta przez złożenie przez Abonenta Zamówienia oraz jego zaakceptowanie przez Operatora.
 2. W dniu rozpoczęcia świadczenia Usług przez Operatora, Abonent otrzyma na wskazany przez niego adres e-mail wiadomość zawierającą login, hasło dostępu i kod firmy Abonenta (Dane dostępowe).
 3. W celu skorzystania z Usług Abonent musi spełnić wymagania wskazane na stronie https://www.comarch-cloud.pl/erp/chmura-wymagania/
 4. Pełne korzystanie z Usług w Chmurze Comarch e-sprawozdania wymaga Wdrożenia, które może zostać zrealizowane na podstawie odrębnej umowy lub zamówienia przez Comarch lub Partnera.
 5. Dostęp do wykupionej Usługi wymaga podania Danych Dostępowych.
 6. Konto Abonenta w Usłudze Comarch e-sprawozdania w Chmurze przynależy do danego przedsiębiorcy będącego Abonentem. W ramach jednego Konta Abonenta w Usłudze może być tworzone wiele Kont Użytkowników.
 7. Usługa jest uruchamiana z wykorzystaniem aktualnie wspieranej przez Comarch wersji Systemu Comarch e-sprawozdania.
 8. Abonent i/lub Partner nie może dokonywać w Platformie Sprzętowo-Programowej instalacji oprogramowania trzeciego, chyba że zostanie to uprzednio uzgodnione z Comarch.
 9. Comarch nie ponosi odpowiedzialności za legalność, wpływ na działanie Usługi ,a także problemy wynikające ze stosowania oprogramowania trzeciego zainstalowanego w Platformie Sprzętowo-Programowej przez Partnera i/lub Abonenta.
 10. W każdym momencie Abonent lub Partner może podjąć decyzję o tym, że Usługa ma być świadczona z wykorzystaniem nowszej wersji Systemu Comarch e-sprawozdania, niż ta która jest aktualnie wykorzystywana przy świadczeniu Usługi. Warunkiem zmiany wykorzystywanej wersji Systemu Comarch e-sprawozdania na nowszą jest dokonanie aktualizacji wersji Systemu Comarch e-sprawozdania przez Comarch lub przez Partnera na podstawie odrębnej umowy lub zamówienia.
 11. W ramach Usługi udostępniona jest Platforma Sprzętowo-Programowa o parametrach dostosowanych do liczby zakupionych Użytkowników nazwanych Chmury i modułów Systemu ERP przy uwzględnieniu minimalnych wymagań określonych w Dokumentacji dla Systemu Comarch e-sprawozdania publikowanej na Indywidualnych Stronach Abonentów.
§3.
Przedmiot Umowy o świadczenie Usług
 1. Przedmiotem Umowy na świadczenie Usług w chmurze Comarch e-sprawozdania jest:
  1. zapewnienie Abonentowi dostępu do określonych w Zamówieniu modułów Systemu Comarch e-sprawozdania z wyłączeniem przerw serwisowych,
  2. zapewnienie dostępu do Implementacji zainstalowanych w Usłudze Comarch e-sprawozdania w Chmurze Enterprise,
  3. zapewnienie Abonentowi dostępu do określonej w Zamówieniu Platformy Sprzętowo-Programowej;
  4. zapewnienie Abonentowi możliwości korzystania z porad telefonicznych i mailowych z zakresu Usługi i funkcjonowania Systemu Comarch e-sprawozdania zgodnie z Regulaminem Chmury Comarch,
 2. Comarch udostępnia Abonamentowi Dane Dostępowe w terminie do 10 dni Roboczych od dnia złożenia Zamówienia.
 3. Przez okres uiszczania przez Abonenta Zryczałtowanej Opłaty Abonamentowej ale nie dłużej niż przez trzy pełne Okresy Rozliczeniowe od dnia złożenia Zamówienia na Usługę w Chmurze e-sprawozdania Enterprise, Usługa świadczona jest maksymalnie dla trzech Użytkowników.
 4. Na podstawie zgłoszeń dokonanych przez Abonenta w Portalu Chmury Comarch Abonent może dokonać zmiany liczby Użytkowników nazwanych Chmury, Użytkowników Usługi do wcześniej zamówionych modułów, rozszerzyć Usługę o możliwość korzystania z dodatkowych funkcjonalności (modułów).
 5. W ramach Abonamentu Comarch zapewnienia dostęp do Usługi Chmury Comarch e-sprawozdania na poziomie 99% w skali roku.
 6. Comarch zastrzega możliwość wystąpienia czasowej niemożliwości korzystania z Systemu Comarch e-sprawozdania, a wynikającej z konieczności dokonania zmian lub ulepszeń w Systemie Comarch e-sprawozdania. Prace związane z modyfikacją Systemu Comarch e-sprawozdania mogą mieć charakter planowany lub wymuszony nieprzewidzianymi wcześniej okolicznościami.
 7. Umowa o świadczenie Usług Comarch e-sprawozdania w Chmurze zawierana jest na czas nieokreślony i może zostać rozwiązana przez obie Strony z zachowaniem dwumiesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego. W celu wypowiedzenia Umowy Abonent powinien wysłać do Operatora stosowne oświadczenie w formie pisemnej pod rygorem nieważności, na adres: Comarch S.A., ul. Życzkowskiego 29a, 31 864 Kraków, z dopiskiem: Chmura Comarch e-sprawozdania.
 8. Comarch zapewnia sobie prawo do jednostronnego wypowiedzenia Umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku rażącego łamania zapisów niniejszego Regulaminu przez Abonenta.
§4
Tryb reklamacyjny
 1. Abonent jest uprawniony do złożenia reklamacji dotyczącej błędu w Systemie ERP.
 2. Zgłoszenia reklamacji Abonent dokonuje bezpośrednio do Operatora lub za pośrednictwem Partnera.
 3. Do zgłaszania błędów upoważnione są jedynie osoby, zdefiniowane jako kontaktowe w formularzu Zamówienia.
 4. Zgłoszenia błędów należy kierować bezpośrednio do Operatora na numer telefonu (12) 681 43 00 Jeżeli w wyniku rozmowy z konsultantem nieprawidłowość nie zostanie usunięta, Abonent powinien zgłosić ją Operatorowi pocztą elektroniczną na adres chmura.xl@comarch.pl lub w Systemie Obsługi Zgłoszeń (https://www.asysta.comarch.pl).
 5. Zgłoszenia problemów w pierwszej kolejności należy kierować do Partnera Comarch odpowiedzialnego za wdrożenie i konfigurację Systemu Comarch ERP. Zgłoszenia problemów Operatora należy dokonywać po uprzedniej weryfikacji i potwierdzeniu przez Partnera
 6. W przypadku zgłoszenia błędu Systemu ERP, którego następstwem jest powstanie takich zapisów źródłowych lub wyników w bazie danych, które powodują zafałszowanie wielkości zobowiązań i należności, Operator usunie błąd niezwłocznie.
 7. Błędy Systemu Comarch ERP które nie powodują skutków wymienionych w ust. 5, Comarch usunie w kolejnych wersjach Systemu Comarch ERP.
 8. Comarch nie jest związany żadnym terminem ustalonym do naprawienia zaistniałych nieprawidłowości przy świadczeniu Usług, jeżeli nieprawidłowość w świadczeniu Usług spowodowana została z przyczyn leżących po stronie Abonenta lub w wyniku naruszenia przez niego niniejszego Regulaminu. Nieprawidłowość taka, o ile zostanie usunięta przez Operatora, będzie traktowana jako usługa dodatkowa wykonana na dodatkowe zamówienie Abonenta i za jej wykonanie Operator może żądać od Abonenta stosownej opłaty.
§5
Wynagrodzenie
 1. Abonent jest zobowiązany do dokonywania terminowej zapłaty Abonamentu za Usługi na który składają się następujące opłaty:
  1. opłata za dostęp do określonych w Zamówieniu modułów Systemu Comarch e-sprawozdania, Implementacji, zapewnienie Abonentowi możliwości korzystania z porad telefonicznych i mailowych z zakresu Usługi i funkcjonowania Systemu Comarch e-sprawozdania zgodnie z Regulaminem Chmury Comarch oraz dostęp do określonej w Zamówieniu Platformy Sprzętowo-Programowej;
  2. opłata za każdego Użytkownika nazwanego Chmury.
 2. Operator zastrzega sobie prawo do zmian wysokości Abonamentu i zasad dotyczących tych płatności. Zmiany będą komunikowane Abonentom na Indywidualnych Stronach Klientów.
 3. Wysokość Abonamentu za Usługi określa Cennik Comarch e-sprawozdania w Chmurze aktualny na dzień wystawienia faktury.
 4. Po zakończeniu pierwszego 3 miesięcznego okresu korzystania z Usług Comarch ERP Enterprise Abonent zobowiązuje się do zapłaty pełnego wynagrodzenia (opłaty abonamentowej) zgodnie z Cennikiem.
 5. W przypadku złożenia zamówienia na zmianę parametrów Platformy sprzętowo-programowej opłata abonamentowa zostanie ponownie obliczona stosownie do Cennika. Przeliczenie kwoty opłaty abonamentowej następuje od dnia udostępnienia przez Comarch w/w rozszerzeń w ramach Usługi Comarch e-sprawozdania w Chmurze.
 6. Jeżeli Usługa Comarch e-sprawozdania Chmurze nie była świadczona przez pełny okres rozliczeniowy, wysokość Abonamentu ustala się w wysokości 1/30 miesięcznej wynagrodzenia za każdy dzień, w którym Usługi były świadczone.
 7. Abonament będzie płatny z dołu na podstawie faktury wystawionej do 15 dnia w kolejnym miesiącu kalendarzowym, w którym świadczona była Usługa. Abonament będzie obejmował opłaty zgodnie z ilością zgłoszonych w danym miesiącu przez Abonenta Użytkowników nazwanych chmury oraz opłaty za usługi wskazane w pkt. 1 a) powyżej.
 8. Za świadczenie Usług dodatkowych jednorazowych, Abonent jest zobowiązany do zapłaty wynagrodzenia na podstawie faktury wystawionej przez Comarch w terminie do 15 dni po wykonaniu takiej usługi, w wysokości zgodnej z obowiązującym Cennikiem lub w wysokości ustalonej przez Strony.
 9. Abonament i wynagrodzenie za usługi dodatkowe płatne są na rachunek bankowy Comarch wskazany na fakturze, w terminie 14 dni od daty wystawienia faktury.
 10. W przypadku większego niż 30 dni opóźnienia w zapłacie wynagrodzenia Operator jest uprawniony do wstrzymania świadczenia na rzecz Abonenta Usługi. Operator może uzależnić wznowienie świadczenia Usług od zapłaty przez Abonenta należnego wynagrodzenia.
 11. Dodatkowo Abonent jest zobowiązany do zapłaty jednorazowej opłaty aktywacyjnej z tytułu wznowienia świadczenia Usług w wysokości określonej w Cenniku.
 12. W przypadku braku płatności przez kolejne 90 dni od daty ostatniej płatności Comarch jest uprawniony do usunięcia Konta oraz danych Abonenta.
§6
Partnerzy
 1. Abonent może wskazać Partnera, który działa w jego imieniu i na jego rzecz. Partner otrzyma od Comarch Dane Dostępowe, za pomocą których będzie mógł uzyskać Dostęp do Usług celem podjęcia działań konfiguracyjnych i administracyjnych.
 2. Abonent może zrezygnować z obsługi Partnera Comarch, z którym współpracuje lub dokonać jego zmiany, jednak w takim przypadku Abonent jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić Comarch o tym fakcie.
 3. Comarch nie ponosi odpowiedzialności za skutki działania i zaniechania Partnerów.
§7
Odpowiedzialność Operatora
 1. Operator nie odpowiada za szkody będące skutkiem przerw lub wymaganej przepustowości w dostępie Abonenta do Internetu lub przerw w świadczeniu Usługi spowodowanych niewywiązaniem się ze zobowiązań przez osoby trzecie.
 2. Operator nie ponosi w żadnym wypadku odpowiedzialności za szkody polegające na utracie przez Abonenta korzyści, które uzyskałby, gdyby szkody nie wyrządzono.
 3. Operator nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w związku z brakiem u Abonenta odpowiednich zabezpieczeń przed przejęciem Danych Dostępowych lub udostępnieniem przez Abonenta Danych Dostępowych osobom nieuprawnionym lub niegodnym zaufania.
 4. Odpowiedzialność Operatora wobec Abonenta ze wszystkich tytułów, a w szczególności
 5. w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Umowy o świadczenie Usług ograniczona jest do 3-krotności wartości netto miesięcznego wynagrodzenia należnego Comarch w miesiącu wyrządzenia szkody.
 6. Operator nie bierze odpowiedzialności za legalność, prawidłowe działanie oraz szkody wywołane działaniem aplikacji niepochodzących od Operatora i zainstalowanych lub wykorzystywanych przez Abonenta w ramach udostępnionej Platformy Sprzętowo Programowego.
 7. Comarch nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane z przyczyn leżących po stronie Abonenta lub Partnera działającego na rzecz Abonenta wynikające z:
  1. niewłaściwej instalacji i konfiguracji Usługi Chmury Comarch e-sprawozdania,
  2. ingerencji w System Comarch e-sprawozdania lub bazy danych,
  3. błędów i braków w bazach danych obsługiwanych przez Usługę,
  4. nieprawidłowej obsługi Usługi Chmury Comarch e-sprawozdania,
  5. błędnej interpretacji wyników,
  6. nieznajomości przepisów prawa.
§8
Postanowienia końcowe
 1. Operator jest uprawniony w każdym momencie do wprowadzenia zmian w Regulaminie, przy czym zmiany wchodzić będą w życie z dniem ich ogłoszenia na stronie internetowej Operatora, o czym Operator będzie informował na Indywidualnych Stronach Klientów.
 2. W przypadku braku zgody Abonenta na wprowadzone zmiany w Regulaminie lub Cenniku Usługi Comarch e-sprawozdania, Abonent ma prawo wypowiedzieć Umowę z zachowaniem 14 dniowego okresu wypowiedzenia.
 3. Wszelkie oświadczenia skierowane do Operatora będą dokonywane przez Abonenta w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
 4. Oświadczenia Operatora skierowane do Abonenta pod adres jego siedziby wskazany
 5. w Zamówieniu lub w zawiadomieniu o zmianie adresu, w przypadku ich nieodebrania, uznaje się za skutecznie doręczone w dniu awiza.
 6. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 18.10.2021 r.